Këshilli i prindërve

Kryesia e Këshillit të prindërve

Ligji për arsimin e obligueshëm dhe nivelin e katërt të Arsimit në Republikën e Kosovë:
Neni 19

Këshilli i prindërve

  1. Komunat i zgjedhin Këshillat e prindërve të arsimit.
  2. Kompetencat dhe veprimtaria e këshillit përcaktohen më akt nënligjor të veçantë.
  3. Shkollat zgjedhin këshillin e prindërve të shkollës kshilli i prind.