Gjuha Angleze
Mësimdhënësit:
- Hyrë Bujupaj VI 1,2,3,4,5,63 + VIII 12
-Yllka berisha VIII 1,2,3,4,5,63 + VIII 32
-Shukrije Rapuca VII 1,2,3,4,5,63
-RafetRexhepaj IX 1,2,3,4,5,63 + IX 12