Arti FigurativKlasa e VI
1 orë në javë, 37 orë në vit
Mësimdhënës: Ragip Ramadani, prof.
 
Hyrje
Arti figurative, pëmban vlerën universale të njeriut- HUMANIZMIN- prandaj është i devotshëm dhe i pakufi. Arti është ushqim shpirtërorë për zhvillimin e përsonalitetit që nga fëmijëria e deri në devotshmëri. Gjuha figurative është e qartë dhe e barabartë për të gjithë njerzit pa dallim race, etnie apo gjinie. Artit figurative i duhet kushtuar kujdesë e rëndësi si intregrim në kulturën e përgjithshme dhe fondin e dijes për zhvillimin dhe përparimin e mëtejmë njerëzorë e shoqëror.
 
Qëllimet
Zhvillimi i gjuhës figurative përmes komunikimit vizuel për tolerancë e njohje me kulturën artistike të komuniteteve due vendeve të ndryshme;
Nxitja e vazhdushme e të menduarit estetik mbi ambientin hapsinor ku jetohet e punohet , duke u fisnikruar me të arriturat e përgjithhsme njerzore;
Është e domosdodhme kabineti i artit figurative në çdo shkollë;
Zhvillimi i punës, e intenzitet përmes aktiviteteve të lira me talentët e ruinj figurativ si dhe nxënës që kanë aftësi të kufizuara mendore dhe fizike;
Organizimi i lirë i jetës kulturore figursatuive në shkollë përmes gaalerisë shkollor, me ekspozita individuale dhe kolektive të kriijimtarisë figurative shkollore apo jasht shkollore;
Organizimi i ekskursionit si metodë mësimore – shkencore për njohjen e bashkpunimit mes të arriturave dhe kulturave të vendeve e komuniteteve të ndryshme. Me këtë zhvillohet poashtu toleranca dhe bashkpunimi artistik mes moshatarëve dhe popujve në përgjithësi.
 
Objektivat e përgjithshme
Zhvillimi i aftësive të venerimit due përceptimit të formave , hapsirës dhe dukurive natyrore;
Zhvilimi i ndjeshmërisë për të krijuar përjetimin e motivin e përmbajtjeve të trajnuara në harmoni me elementet estetike të pasqyruara figurativisht në lëmenjtë e ndryshëm figurative;
Përvetsimi dhe zhvillimi i njohurive përmes ushtrimeve me teknikat dhe materialet e llojllojshm,e bashkëkohore si due përmes mediave pamore e kritereve estetike;
Kultivimi i komunikimit konvencional ndërveprues përmes analizës e sintezës së vlerave të krijuara artistike për vetëdijsim, gjykim e vlerësim estetik si dhe mendim kreativ si avanscim në shkathtësitë intelektuale te nënësi.
 
Përmbajtja programore
Lëmitë figurative    Temat    Elementet figurative    Trajtat e punës
Vizatim (4 orë)
 
 
 
-Luftari i lirisë
-Biçiklisti në garë
-zogu në fole
-Drurëprerësi në pyll
-Muratori ne punë
-Natyra e qetë
Ndjeshmëria ndaj vijës, preciziteti, proporcioni, vrojtimi vizuael karakteri dhe teksti
 
-puna tematike
-ilustrimi
-sipas natyrës
 
 
 
Pikturë
(12 orë)
-Dasma
-Cirku- Maskenball
-Tregu
-Korrja
-Shpezët shtëpiake
-Natyrë e qetë
-Portreti
-Akuariumi me pehq
-Festa e viti të ri
-Pejsazhi
-Shitorja e luleve
-Vrapmi në atletikë
-Lojrat sportivve
-orkestri muzikor
Komponimi intenziv, sipërfaqja valeri, ritmi, volumeni, saktësia, ritmi…    -puna tematike
-sipas natyrës
-ilustrimi
Skulpturw (5 orw)
 
Grafikw